ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВОЛОНТЕРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ
ГРОМАДСЬКОГО БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ «ВИНОГРАДІВ»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення «Про волонтерську діяльність Громадського благодійного фонду «Виноградів» (надалі – «Положення») визначає порядок залучення волонтерів до роботи Фонду, їх права, обов’язки, та співпрацю з фондом.

1.2. Положення розроблене та ґрунтується на нормах діючого законодавства України і нормах Статуту Громадського благодійного фонду «Виноградів».

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

2.1. Волонтер – фізична особа, яка досягла шістнадцятирічного віку і здійснює волонтерську діяльність на добровільній та безоплатній основі.

2.2. Волонтерство – діяльність, яку здійснює волонтер.

2.3. Волонтерська діяльність – добровільна, безкорислива, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами та волонтерськими організаціями шляхом надання волонтерської допомоги.

3. МЕТА ЗАЛУЧЕННЯ ВОЛОНТЕРІВ

3.1. Головна мета залучення волонтерів – участь в активній діяльності фонду, допомога в реалізації місії та завдань фонду, формування громадянських компетентностей залучених до діяльності фонду осіб.

4. ГРОМАДСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ВИНОГРАДІВ»

4.1. Забезпечує волонтерам безпечні та належні для життя і здоров’я умови надання волонтерської допомоги;

4.2. Здійснює підготовку волонтерів (за необхідності);

4.3. Відшкодовує волонтерам витрати, пов’язані з наданням ними волонтерської допомоги.

5. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ВОЛОНТЕРА, ЙОГО ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ

5.1. Волонтер у своїй діяльності спирається на такі принципи:

 • вільне волевиявлення людини;
 • активне включення волонтера в життя суспільства;
 • здійснення волонтерства без отримання від статусності грошових або матеріальних винагород, крім компенсації фондом затрат, що пов’язані із діяльністю волонтера.

5.2. Волонтер має право на:

 • належні умови здійснення волонтерської діяльності, зокрема, отримання повної та достовірної інформації про порядок та умови здійснення волонтерської діяльності, забезпечення спеціальними засобами захисту, спорядженням та обладнанням;
 • відшкодування витрат, пов’язаних з наданням волонтерської допомоги;
 • участь у розробці програм, у яких він безпосередньо бере участь;
 • отримання від фонду іменного Посвідчення про здійснення волонтерської діяльності та при виникненні потреби – отримання рекомендаційного листа, листа-підтвердження здійснення волонтерської діяльності у Фонді;
 • отримання достовірної інформації про Фонд, сфери та специфіку його діяльності;
 • участь в навчальних курсах, семінарах та тренінгах, що організовані, ініційовані або рекомендовані  Фондом  за для  підвищення  якості  здійснення волонтерської діяльності.

5.3. Волонтер зобов’язаний:

 • сумлінно та своєчасно виконувати обов’язки, передбачені цим положенням про провадження волонтерської діяльності;
 • не допускати дій і вчинків, які можуть негативно вплинути на репутацію волонтера та Фонду;
 • відшкодовувати моральну та майнову шкоду, заподіяну внаслідок здійснення ним волонтерської діяльності, відповідно до законодавства;
 • берегти майно, що використовується ним під час виконання завдань.